HILL_Best Fit (HILL Анализ на компетенциите©)

Ние знаем, че единствено интервютата не са в състояние да обхванат човека в неговата цялост. Със сигурност не и при ограниченото време, с което разполагаме. По тази причина, HILL_Best Fit (HILL Анализ на компетенциите©)  е интегриран във всички наши процедури. Инструментът ни позволява с висока достоверност да оценим скрития потенциал на отделния човек, обективно да преценим кой е най-удачното попълнение за даден екип, а също така и какво трябва да предприемете преди следващата стъпка в кариерата.

Не се притеснявайте, ние ценим и времето, и парите Ви. Кандидатите попълват само модулите, които са подходящи за обхвата на отговорностите им, като езикът за работа и съответно за анализ на резултатите може да бъде избран между 28 възможности. Това ни дава голяма гъвкавост.

HILL Анализ на компетенциите© накратко 

  • Изчерпателен благодарение на 7-те си модула

Индивидуалният потенциал е многостранен – особено що се отнася до професионални и личностни характеристики. HILL_Best Fit (HILL Анализ на компетенциите©) показва точно този спектър.

Той не се ограничава до събирането на отделни фактори, а включва всички аспекти на човек, които са важни за работата и кариерата.

  • Основан на науката

Инструментът се основава на непрекъснати изследвания и разработки от 1980г. насам. Особено се набляга на съчетанието от научни стандарти и уникална практика. Части от процедурата са разработени в рамките на дисертации.

  • Разностранни приложения при вземане на решения, свързани с персонала

В практиката HILL_Best Fit (HILL Анализ на компетенциите©) се е доказал като особено полезен в областта на подбор на персонал, развитие на персонала, управленски одити и оценка на служителите, идентифициране на  служители с потенциал, освобождаване на персонал (аутплейсмънт/ outplacement), кариерно планиране и консултиране, както и коучинг.

  • Актуален благодарение на непрекъснатото усъвършенстване

Високото качество на  инструмента се осигурява чрез непрекъснато усъвършенстване и актуализиране чрез научни стандарти в собствения ни отдел за научноизследователска и развойна дейност от 1980 г. насам. На всеки две години се извършва обширна стандартизация и анализ на данните въз основа на средно 5 000 души.

  • Икономичен поради модулната си структура

Отделните модули могат да се комбинират и използват индивидуално в зависимост от целта. Това гарантира икономично приложение. Продължителността варира от 2 до 4 часа в зависимост от броя на модулите.

  • Приложим на 28 езика със специфична за всяка страна стандартизация

Специфичната особеност на този инструмент е междукултурната съпоставимост и високата валидност на резултатите. Това се дължи на  конкретна за всяка страна стандартизация, на база данни от местното  население.

  • Ясни резултати

Специалната оценка на отговорите изравнява индивидуалните стилове на отговор чрез специфичното за страната стандартно сравнение. Кандидатите се сравняват с представителна случайна извадка от съответната страна.

  • Оценени и анализирани от обучени експерти

Интерпретирането на резултатите се извършва от специално обучени професионалисти.  Представени са ясни препоръки относно възможностите и насоките за развитие. .

  • Критерии за високо качество

Всяка психологическа процедура трябва да се съобразява с качествените критерии за надеждност, валидност и обективност. Това гарантира, че процедурата е наистина достоверна.

Обективността на  HILL_Best Fit (HILL Анализ на компетенциите© ) е осигурена от стандартизираната инструкция и автоматизираната компютърно генерирана оценка.

Надеждността на по-голяма част от скалите се намира над 0,8 (α на Кронбах). Скалите под 0,75 се подобряват непрекъснато.

Високата степен на  съотносимост към работата и строгата, добре структурираната концепция на HILL_Best Fit (HILL Анализ на компетенциите© ), гарантират висока степен на валидност. Доказателството за валидността на резултатите се извършва, от една страна, чрез многобройни проучвания за валидност, а от друга страна -  чрез почти 40-годишните ежедневни наблюдения на практика.