Назад към общия преглед

Център за оценка и развитие

Център за оценка и развитие

Вдъхновете хората си, за да дадат най-доброто от себе си.

 

Растежът на една компания изисква непрекъсната оценка и развитие. Дори и калибъра на вашите служители да расте с разширяването на бизнеса, винаги има място за подобрение и по-пълноценно използване на потенциала на отделния индивид или група. HILL Центърът за оценка ще помогне да „отключите“ именно тази възможност.

 

Нашите експерти идентифицират основните компетенции на екипа Ви и използват обективна, задълбочена и конструктивна обратна връзка, за да се обърне специално внимание на уменията и областите за развитие, където е необходима „фина настройка“. Мисията ни е да дадем необходимото на екипа Ви, за да е в състояние да върви по пътя, който сте начертали за бъдещето на компанията.


Работим индивидуално с всеки служител, за да оценим личностните му характеристики и интереси, основни компетенции и умения, както и области за подобрение. Щом създадем профила, работим с всеки служител, за да поставим основата на бъдещото му развитие. За много кратко време, ще имате екип с по-мотивирани и талантливи служители, които ще постигат високи резултати.


Повече подробности

Не толкова познатата, но крайно необходима техника „Assessment center“ – Център за оценка

Assessment center main

Assessment center или, иначе казано - Център за оценка, е ефективна техника за измерване на знанията, уменията и възможностите на даден човек.

Assessment center се използва както при подбор на персонал, така и в процеса на вътрешно развитие на служителите.

Голяма част от хората, обаче, не знаят каква точно е ролята на Assessment center-а и как се прилага в дадена организация.

Историята около възникването на Assessment center метода е точно толкова интересна, колкото и самата техника.

Процесът на оценка Assessment center е въведен и използван за първи път от немската армия по времето на Втората световна война.

Причината? Провалите на няколко високопоставени офицера, които не успели да се справят с поставените им задачи. Това наложило структурата да привлече военния психолог Макс Симонейт, който поел ангажимента да провежда тестове за лидерство.

Assessment center 1


Днес неговите идеи и подходи (известни в съвремието под термина Assessment center) са се превърнали в чест филтър за подбор на служители в армиите в целия свят, като вече успешно са навлезли и в бизнеса.

Оценяващата комисия на Assessment center-а се състои от обучени психолози и опитни мениджъри. Тяхната роля е да наблюдават внимателно кандидатите по време на упражненията и зададените им проекти и да ги оценяват.

Следва доклад с оценка, която помага на професионалистите да изберат най-подходящия кандидат, както и да преценят кое би било най-адекватното въвеждащо или последващо обучение.

Assessment center е мястото, в което хората се оценяват на база бъдещата им способност да изпълняват определена роля.

Assessment center е техника, по-често използвана за старши позиции, но с увеличаването на броя на кандидатите за дадена позиция, тя става все по-предпочитана и често използвана.

Assessment center 2


Assessment center търси индивидуалния потенциал и представяне на кандидата, така че той/тя да има най-обективен допир с основните характеристики и изисквания на длъжността.

Традиционният Assessment center залага на формулата 1 към 2 – т.е. един кандидат/служител се наблюдава/оценява от двама оценители.

Assessment center би могъл да се проведе извън пределите на офиса на компанията - например в coworking пространство или конферентна зала. При провеждане на Assessment center, разходите относно пътуването и нощувките (ако такива са необходими) обикновено се поемат от компанията-поръчител.

Участниците се оценяват от обучени професионалисти по различни техники (най-често бизнес симулации), а също и с помощта на интервюта и тестове. В своята същност Assessment center-ът се базира на стандартизацията и намирането на сходства и различия при поведенията на кандидатите, като използва данни от начина им на действие при ситуации, близки до реалното работно ежедневие, интервюта, решаване на психологически тестове и др.

Как точно работи? На практика Assessment center-ът е симулационна техника, в която участниците са изправени пред реални бизнес задачи в хипотетични ситуации.

Assessment center 3


Някои от често използваните процедури и упражнения на Assessment center включват in-basket уппражнение (когато кандидатите получават имейли, телефонни обаждания и документи и трябва да приоритизират, организират и изготвят хипотетичен график) групова дискусия без лидери игри за управление упражнения за установяване на факти индивидуални презентационни упражнения и др.

Когато участниците минават през тези задачи, оценителите в Assessment center-а преценяват нивото им на поведение и знания. След това, те споделят своите наблюдения и подготвят доклад - оценка, в която описват прогнозата си относно кандидата и как той/тя би се справил/а на позицията, за която се състезава.

Assessment center-ът работи изключително успешно при подбор на кандидати както за за високи позиции като управител, генерален мениджър или директор, така и за млади специалисти, които кандидатстват за стажантски програми, напр.

В някои компании Assessment center-ът се извършва от външна агенция. Много фирми, в които тече производствен процес, използват техниката в ситуации на множество кандидати, които трябва да бъдат оценени. Типичен пример за такава е автомобилната марка Toyota, която има ресурс чрез Assessment center да оцени едновременно 22 000 кандидата, за да наеме 3000 души.

Като всеки метод за оценяване и Assessment center-ът има своите преимущества и недостатъци.

Плюсове на Assessment center селекцията

- Assessment center-ът помага в избора на точния човек за правилната позиция

- Психологическата характеристика, която се оформя чрез Assessment center-а, дава ясна картина на силните и слаби страни на кандидатите

- Експертното мнение на няколко професионалиста едновременно, което е в основата на Assessment center-а, дава по-адекватна представа за това как се е справил кандидатът

- Симулацията, присъща на Assessment center-а, разкрива и помага да се разбере обичайното поведение на кандидата и как той/тя би подходил във всяка една ситуация

- По време на протичането на Assessment center-а всички потенциални служители преминават през едни и същи упражнения и се оценяват по едни и същи критерии, което подпомага надеждността на техниката

Слабите звена на Assessment center метода

Отнема време и повече хора - Assessment center-ът, особено ако е индивидуален (няколко човека оценяват едно лице), отнема доста време и ресурс от хора

Оценителите в Assessment center екипа имат субективно мнение (а понякога дори могат да бъдат предубедени)

Липсата на квалифицирани и опитни вътрешни оценители, които да се справят ефективно с оценките на тестваните кандидати (ако не се търси съдействие от външни фирми)

Assessment center 4


Цената - Assessment center-ът е може да се окаже скъпа инвестиция за дадена компания, особено, ако има редица индивидуални оценки

Assessment center специалистите се съобразяват с индивидуалността на всеки кандидат и залагат на онези, които са се доказали като най-адаптивни и са разкрили най-висок потенциал, който може да бъде развит и надграден.

Близо 30% от компаниите се доверяват на услугите на Assessment center-а;при нужда да изберат човек за топ мениджърска позиция.

20% от фирмите ползват услугите на Assessment center подбор при търсене на подходящ професионалист за работа на ръководно ниво.

Прогнозите за бъдещето на Assessment center или центровете за оценка са, че тяхната употреба и необходимост в бизнеса силно ще се нарасне в следващите години.


Процесът на оценка Assessment center е въведен и използван за първи път от немската армия по времето на Втората световна война.

Оценяващата комисия на Assessment center-а се състои от обучени психолози и опитни мениджъри. Тяхната роля е да наблюдават внимателно кандидатите по време на упражненията и зададените им проекти и да ги оценяват.

Традиционният Assessment center залага на формулата 1 към 2 – т.е. един кандидат/служител се наблюдава/оценява от двама оценители.

Assessment center специалистите се съобразяват с индивидуалността на всеки кандидат и залагат на онези, които са се доказали като най-адаптивни и са разкрили най-висок потенциал, който може да бъде развит и надграден.

Развитие на персонала

Имате екип, който работи добре, но все още има възможност за подобрение. Нашите инструменти дават обективна оценка на силните и слабите страни на индивидуално и на групово ниво. С тази оценка в ръка, работим заедно за бъдещото развитие на Вашите служители, което ще доведе до по-ефективен екип и подобрени работни процеси.


Център за оценка и развитие

Вдъхновете хората си, за да дадат най-доброто от себе си.


Както компанията става по-силна, когато е в растеж, така и служителите постигат по-добри резултати, ако им осигурите възможност за развитие и личен принос. Ние обръщаме сериозно внимание на връзката между индивидуалните и организационните цели.

3valuation - 3D индивидуална оценка

Триизмерена ориентация – потенциал, ефективност и ефикасност


Услугата HILL 3valuation е холистичният начин за оценка на настоящите компетенции на служителите.

HILL_BEST FIT (HILL Анализ на компетенциите)

Подредете пъзела с HILL_Best Fit (HILL Анализ на компетенциите©)


Търсите инструмент за анализ, с който обективно и оптимално да конфигурирате екипа си? HILL_Best Fit (HILL Анализ на компетенциите© е Вашият инструмент!

Индивидуален анализ на компетенциите

Поддържайте екипа си в отлична форма!


Познаването на силните и слабите страни на екипа Ви е от ключово значение за разрастването на компанията. Този инструмент Ви дава цялата необходима информация, за да идентифицирате потенциала на хората си, както и областите, в които е необходимо да се работи допълнително.

Management Check - Анализ на мениджърски компетенции

Подсигурете подходящи ръководители на екипите


Използва ли Вашият мениджърски състав пълния си потенциал? Управленският им стил съответства ли на нуждите на компанията? HILL Анализ на мениджърските компетенции отговаря на тези въпроси и Ви предоставя решения, чрез които да повишите ефективността на мениджърите Ви.

Sales Force Check - Анализ на търговски компетенции

За да подобрите търговските си резултати!


Колкото и добри да са продуктите и услугите Ви, успехът на компанията Ви зависи до голяма степен от уменията на търговците Ви. HILL Анализ на търговските компетенции оценява търговския стил на екипа Ви, анализира потенциала и силните му  страни и установява къде има възможност за подобрение.

Match Up

Когато съвместимостта на служителите е важна


Независимо от размера на компанията, изграждането на екип е сложна задача. С HILL Match up, подборът на служители със съвместими личностни профили, както и развитието на вече съществуващи екипи, е лесно.

Коучинг

Начертайте своя личен път с индивидуална подготовка и обратна връзка


Всеки има нужда да познава своите силни и слаби страни, за да стъпи на следващото професионално ниво в кариера си, но идентифицирането им може да се окаже трудно. С коучинг Вие или Вашите служители  имате възможността да получите информация за нивото, на което се намирате, както и да получите помощ в осъзнаването в каква посока искате да вървите.

Програма за развитие на лидери

Програма за развитие на лидерските умения


Ефективното управление е един от най-важните фактори за успех в ерата на постоянна промяна, глобализация и дигитализация. Но какви са мениджърските черти, необходими за успешното управление на тази промяна?