Назад към общия преглед

HILL_BEST FIT (HILL Анализ на компетенциите)

HILL_BEST FIT (HILL Анализ на компетенциите)

Ние знаем, че единствено интервютата не са в състояние да обхванат човека в неговата цялост. Със сигурност не и при ограниченото време, с което разполагаме. По тази причина, HILL_Best Fit (HILL Анализ на компетенциите©)  е интегриран във всички наши процедури. Инструментът ни позволява с висока достоверност да оценим скрития потенциал на отделния човек, обективно да преценим кой е най-удачното попълнение за даден екип, а също така и какво трябва да предприемете преди следващата стъпка в кариерата.

Не се притеснявайте, ние ценим и времето, и парите Ви. Кандидатите попълват само модулите, които са подходящи за обхвата на отговорностите им, като езикът за работа и съответно за анализ на резултатите може да бъде избран между 28 възможности. Това ни дава голяма гъвкавост.

Инструментът включва 7 модула:

Структуриран личностен въпросник

Профилът на даден кандидат наистина ли отговаря на изискванията на свободната позиция? Чрез 288 твърдения ще изградим детайлен портрет на личността и ще добием представа за нейното поведение и нагласа в различни бизнес и житейски ситуации.

Повече подробности

Структурираният личностен въпросник оценява 4 области:

 • Динамика на поведението
 • Социална компетентност
 • Психологическа устойчивост
 • Самоорганизираност и самодисциплина

Получавате описание на профила според 12 измерения на личността, като например способност да се справя с напрежение, управление на конфликти и преследване на цели, стил на комуникация и др.

Процедурата се базира на основната концепция на Кетъл - 16 PF,  но е адаптирана към изискванията на практиката в областта на човешките ресурси и, затова, е с по-висока професионална приложимост.

„Структурираният личностен въпросник формира същността на HILL_Best Fit (Анализа на компетенциите© ). Той може да се прилага както за процедура при търсене и подбор, така и за личностно развитие и усъвършенстване или в професионалното ориентиране и консултиране. Вие създавате мотивиран и удовлетворен служител чрез съпоставянето на личностните характеристики с изискванията на работата. И успехът на Вашия бизнес е предопределен.“

Д-р Отмар Хил, основател на HILL International GmbH, създател на HILL_Best Fit HILL Анализа на компетенциите© 


Профил на способностите 

Представете си работата на един Маркетинг анализатор. Способността да се интерпретират тенденциите на пазара изисква не само познания по статистика, но и логическо мислене и математически знания. Как бихте открили кой кандидат отговаря на тези изисквания?

Повече подробности

Оценяват се ключови умения, които формират основата за комплексно интелектуално поведение. Индивидуалният профил показва силни страни и области за подобрение.

Профилът на способностите анализира специфичните умения чрез следните модули:

Логическа последователност от букви и цифри:

 • Разпознаване на логически структури
 • Индуктивно мислене и откриване на грешки
 • Гъвкавост и адаптивност

 

Цифрови уравнения:

 • Преглед и координация
 • Формално логическо мислене
 • Способност за обработване на информацията
 • Прецизност

Не може да се очаква всеки да е перфектен във всичко. За правилното позициониране на хората е важно да знаете кои са областите, в които конкретният човек е силен!


Профил на професионалните интереси 

Индивидуалните професионални цели са съществен мотиватор и е необходимо те да бъдат добре обмислени. Чрез прилагане на въпросника, Вие можете да разберете индивидуалните предпочитания и интереси, свързани с работното място и по този начин да предложите идеална работна среда за развитие.

Повече подробности

Въпросникът за професионалните интереси събира информация за индивидуалните интереси в различни области, както и за личните предпочитания за работното място и условия.

Изследваните възможности са:

Длъжност: Ръководител – Подчинен

Условия на работа: Гъвкави – Структурирани

Дейност: Интелектуална – Физическа

Работен стил: Създаване – Прилагане/Използване

Обработка на информацията: Цялата картина – Детайли

Ценностна ориентация: Иновации – Традиционни ценности


Анализ на мениджърските компетенции 

Подходът на всеки мениджър се различава значително и няма рецепта за успех. Важното е да разберете кой стил и стратегия съответстват в най-висока степен на Вашия екип и корпоративна култура. Идентифицирайте компетенциите и потенциала за развитие на специалистите, които желаете в компанията си.

Повече подробности

Разберете кой внася оптималния стил на управление и идеалната стратегия във Вашата компания.

Базиран на реални бизнес казуси, Анализът на мениджърските компетенции представлява инструмент, който проверява компетенциите в различни области на бизнеса и ситуации за вземане на решения (например организация, продажби, финанси, управление на хора, стратегии, тактики). Методологията съчетава т.нар. "меки” и “твърди" умения, т.е. стила на управление и знанията, които притежава конкретният човек.

Независимо дали се използва за подбор на персонал, за създаване на индивидуален план за развитие или за изграждането на програми за лидерство, Анализът на мениджърските компетенции служи като основа за идентифициране на мениджъри с подходящи знания и способности, както и за откриване на млади таланти в управлението.


Стил на търговска дейност 

Кой е най-подходящ за Вашия търговски екип? Различните ситуации и продукти изискват различен търговски подход. Ние можем да Ви покажем поведението на служителя на всеки етап от търговския процес. Това Ви помага да набележите конкретни и специфични мерки за развитието на този човек.

Повече подробности

Уникален и обективен начин за определяне на различните търговски стилове и отделните фази на търговския процес чрез онлайн бизнес симулации, базирани на реални ситуации.

На базата на въпросника, ние извеждаме подробен профил на предпочитания стил на търговска дейност. По този начин могат да се набележат области, където е налице потребност от усъвършенстване и обучение.

 

3 търговски стила

Хардселър (Агресивен търговец) 

Класически търговец

Консултант

 

4 фази на търговския процес

Подготовка

Предварителни разговори

Представяне на продукта и справяне с възражения

 Сключване на договор


Продуктивност и Концентрация

Счетоводител, който няма поглед за детайла? Търговец, който дълго се двоуми? Възможността ясно да наблюдаваш скоростта, прецизността и индивидуалния стил на работа е от изключително значение. Уверете се, че каните във Вашата компания служители, които са стабилни и могат да се концентрират.

Повече подробности

3 минути пълна концентрация! Този тест съдържа прости задачи, които трябва да бъдат решени по най-бързия и правилен начин. Символите са лесно разпознаваеми и се генерират на произволен принцип

 Тестът за анализ на продуктивността и концентрацията дава информация за количественото и качественото представяне на работното място, индивидуалния стил на работа, както и за колебанията в изпълнението.


HILL Efficiency check

HILL Efficiency check подобрява процеса на вземане на решения. Инструментът оценява уменията на индивида на работното място – от гледна точка на умения за вземане на решения, делегиране, приоритизиране и аналитично мислене.

Повече подробности

Чрез оценка на индивидуалното представяне и на ефикасността на работното място, ние идентифицираме ясни цели за подобряването на цялостната производителност на служителите и умението им за управление на времето.

Същността на HILL Efficiency Check накратко:

 • Онлайн инструмент базиран на бизнес симулации
 • 60 минути in-tray упражнение за висшия и средения мениджмънт, както и за ключови роли в организацията
 • Отлична база за подобряване на ефикасността и ефективността в организацията  
 • Посочва силни страни на индивидуалното представяне и идентифицира ясни цели за подобряване на мотивацията и производителността
Развитие на персонала

Имате екип, който работи добре, но все още има възможност за подобрение. Нашите инструменти дават обективна оценка на силните и слабите страни на индивидуално и на групово ниво. С тази оценка в ръка, работим заедно за бъдещото развитие на Вашите служители, което ще доведе до по-ефективен екип и подобрени работни процеси.


Център за оценка и развитие

Вдъхновете хората си, за да дадат най-доброто от себе си.


Както компанията става по-силна, когато е в растеж, така и служителите постигат по-добри резултати, ако им осигурите възможност за развитие и личен принос. Ние обръщаме сериозно внимание на връзката между индивидуалните и организационните цели.

3valuation - 3D индивидуална оценка

Триизмерена ориентация – потенциал, ефективност и ефикасност


Услугата HILL 3valuation е холистичният начин за оценка на настоящите компетенции на служителите.

HILL_BEST FIT (HILL Анализ на компетенциите)

Подредете пъзела с HILL_Best Fit (HILL Анализ на компетенциите©)


Търсите инструмент за анализ, с който обективно и оптимално да конфигурирате екипа си? HILL_Best Fit (HILL Анализ на компетенциите© е Вашият инструмент!

Индивидуален анализ на компетенциите

Поддържайте екипа си в отлична форма!


Познаването на силните и слабите страни на екипа Ви е от ключово значение за разрастването на компанията. Този инструмент Ви дава цялата необходима информация, за да идентифицирате потенциала на хората си, както и областите, в които е необходимо да се работи допълнително.

Management Check - Анализ на мениджърски компетенции

Подсигурете подходящи ръководители на екипите


Използва ли Вашият мениджърски състав пълния си потенциал? Управленският им стил съответства ли на нуждите на компанията? HILL Анализ на мениджърските компетенции отговаря на тези въпроси и Ви предоставя решения, чрез които да повишите ефективността на мениджърите Ви.

Sales Force Check - Анализ на търговски компетенции

За да подобрите търговските си резултати!


Колкото и добри да са продуктите и услугите Ви, успехът на компанията Ви зависи до голяма степен от уменията на търговците Ви. HILL Анализ на търговските компетенции оценява търговския стил на екипа Ви, анализира потенциала и силните му  страни и установява къде има възможност за подобрение.

Match Up

Когато съвместимостта на служителите е важна


Независимо от размера на компанията, изграждането на екип е сложна задача. С HILL Match up, подборът на служители със съвместими личностни профили, както и развитието на вече съществуващи екипи, е лесно.

Коучинг

Начертайте своя личен път с индивидуална подготовка и обратна връзка


Всеки има нужда да познава своите силни и слаби страни, за да стъпи на следващото професионално ниво в кариера си, но идентифицирането им може да се окаже трудно. С коучинг Вие или Вашите служители  имате възможността да получите информация за нивото, на което се намирате, както и да получите помощ в осъзнаването в каква посока искате да вървите.

Програма за развитие на лидери

Програма за развитие на лидерските умения


Ефективното управление е един от най-важните фактори за успех в ерата на постоянна промяна, глобализация и дигитализация. Но какви са мениджърските черти, необходими за успешното управление на тази промяна?