Условия за ползване на уебсайта

Условия за ползване на уебсайта 

1. Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на „ХИЛ Интернешънъл БГ“ ЕООД (ХИЛ България), наричано по - долу „Уебсайт“, Вие декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта, че сте запознат с настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не използвайте Уебсайта.

2. Лична информация и форма за кандидатстване

Лична информация (лични данни), която предоставяте и/или изпращате на нашия Уебсайт чрез електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана от ХИЛ България в съответствие с правилата и условията на Регламент 2016/679 на ЕС и Закона за защита на личните данни. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на Уебсайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост и авторско право.

Чрез своя Уебсайт ХИЛ България ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация (напр.: Вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която сте предоставили доброволно. Ако не искате да бъде събирана информация за Вас, моля не я предоставяйте. Подробна информация относно правилата за защита се съдържа в Политиката ни за защита на лични данни.

В някои случаи ХИЛ България може автоматично (т.е. не чрез регистрация) да събира техническа информация, когато се свързвате с нашия Уебсайт, която не е лична информация (напр.: информация относно типа операционна система и типа на интернет браузъра, който използвате, името на домейна на уебсайта, от който се свързвате към нашия Уебсайт и др.).

3. Собственост над съдържанието

Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само целият текст и всички изображения („Съдържание“), е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на ХИЛ България, е изрично забранено.

4. Използване на Уебсайта

Вие имате право да разглеждате Уебсайта, както и да отпечатвате извадки от Съдържанието единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;

Моля, да не използвате изображения на хора или места без изричното писмено разрешение на ХИЛ България;

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на ХИЛ България;

ХИЛ България има право да преустанови достъпа Ви до Уебсайта, в случай че е получил уведомление за нарушение в сайта или в случаите, когато потребител наруши настоящите Условия, включително чрез действия, които се определят като Злоумишлени действия.

При желание да ползвате част или цялото Съдържание на нашия Уебсайт, моля да се обърнете за информация относно условията ни на hill@hill.bg.

5. Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от ХИЛ България. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. ХИЛ България няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тeзи сайтове.

6. Промяна на Условията

ХИЛ България си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или Съдържанието на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.

Моля, посещавайте периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас.

7. Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес www.hill.bg, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Потребител e всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва Уебсайта и услугите, предоставяни чрез Уебсайта.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, вируси или осигуряване на достъп на системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

8. Настоящите условия се прилагат от 01.09.2018г.