diagram

Организационна диагностика

 

Вашият инструмент при вземане на важни управленски решения


За да бъде една организация ефективна, тя има нужда от постоянно адаптиране към промените в заобикалящата я среда.


Ако търсите конкурентно предимство и устойчив резултат, е необходим подробен предварителен анализ на актуалното състояние на организацията Ви - какво работи добре, кое се нуждае от подобрение и кое е необходимо да бъде променено генерално. На базата на информацията за тези три насоки посочваме и съществуващите рискове за организацията.


Тази пълнота на картината можете да придобиете чрез диагностика, която изследва корпоративна структура и организация на бизнес процесите, разпределението на функциите и тяхната вътрешна координация, наличните ресурси и тяхното управление.


При извършване на организационния анализ, ние прилагаме комплексен подход, който включва набор от количествени и качествени измерители, наред със психометрични инструменти и процедури за изследване на състоянието, както на служителите, така и на организацията като цяло.